Given name是什么意思?

Given name是什么意思?
2009-03-08  牧畜之春天 发布
12个回答
时间
投票
 • 0

  洛杉矶奇迹

  就是你的“名”
  比如一个叫李三的“三”就是他的Given name
  given name名字                                                                             JⅢ-2

  In Chinese, the first name is the family name, and the last name is the given name.

  汉语里,姓在前,名在后。

  【注意】

  given name在中国是指第二、第三的名和字,第一个是 family name;而在英美 given name是指第一个名字,第三个是姓 family name。

  His name is Jim Green. Jim is his given name.

  Green is his family name.

  他叫吉姆·格林。吉姆是名,格林是姓。

  His name is Zhang Ying. Zhang is his family name.

  Ying is his given name. 他叫张英。张是姓,英是名。

  2009-03-08 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

 • 0

  how1223

  given name

    =first name名字
  given name:  
   1. 教名
     英语新词汇与常用词汇的翻译(58) - 词汇 翻译... ...
  giveaway 泄漏
  given name 教名
  given 赠予的 ...
     
   2. 名字
     主题:尽最大努 点击:18 回复:1 ...
  given give的过去分词
  given name 名字
  course n. 课程; 路线

  2009-03-08 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

 • 0

  feihai521

  是名!!!

  2009-03-08 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

 • 0

  炎炎1981

  姓,同family name

  2009-03-13 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

精华知识
更多  
意见反馈 帮助