bitchy中文是什么意思

bitchy中文是什么意思
09-02-19  匿名提问 发布
5个回答
时间
投票
 • 0

  sylggl

  抱怨的,埋怨的

  09-02-19 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

 • 0

  冲浪来了

  bitchy  ['bitʃi]  
  adj.    
  1. 令人讨厌的;恶意的,恶毒的  
  2. 脾气坏的  
  3. 傲慢的  
  4. [口语]爱挑剔的,好吹毛求疵的 3.[美国俚语]  
     1). 漂亮的,美丽的,迷人的,吸引人的  
     2). 性感的,肉感的,淫荡的  
  变形:  
      adj.  bitchier , bitchiest

  09-02-19 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

精华知识
更多  
意见反馈 帮助